ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ตามอนุมัติอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๒๕๔๖ มีมติอนุมัติกำหนด ตำแหน่งวิทยาการใน ๓ จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ.๒๕๔๗

ตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๔๗ ลง ๔ ก.พ.๒๕๔๗  กำหนดสถานตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม ในส่วนของสำนักงานวิทยาการตำรวจ เพื่อการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ จับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๓ แห่ง คือวิทยาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สระแก้ว และอำนาจเจริญประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๒ จ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗